سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

زلیخا را چو از بی صبری خویش

بدین خونخوارگی آمد شبی پیشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - زلیخا را چو از بی صبری خویش

cgdoh vh ], hc fd wfvd o,da

fndk o,ko,hv'd Hln afd \da


 • جستجوی اسب در فایز
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292184