سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

نخستین سال های هفتگانه

بود باران و آب و کشت و دانهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - نخستین سال های هفتگانه

kosjdk shg ihd itj'hki

f,n fhvhk , Hf , ;aj , nhki


 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630