سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

که چون افتد گذرگاهی به راهش

پذیرد قوت از آواز سپاهشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - که چون افتد گذرگاهی به راهش

;i ],k htjn 'bv'hid fi vhia

\bdvn r,j hc H,hc s\hiaتعداد ابیات منتشر شده : 331673