سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

در آن حله جمال حور دارد

که از نامحرمش مستور داردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - در آن حله جمال حور دارد

nv Hk pgi [lhg p,v nhvn

;i hc khlpvla lsj,v nhvnتعداد ابیات منتشر شده : 373712