سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

به ناز اگز بنشینی چو گل به پهلوی سرو

بود هر آینه در جنب اعتدال تو پستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - به ناز اگز بنشینی چو گل به پهلوی سرو

fi khc h'c fkadkd ], 'g fi \ig,d sv,

f,n iv Hdki nv [kf hujnhg j, \sj

تعداد ابیات منتشر شده : 508575