سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

بلبل به انتظار که هنگام گل رسد

ابن حسام دلشده در انتظار دوستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - بلبل به انتظار که هنگام گل رسد

fgfg fi hkjzhv ;i ik'hl 'g vsn

hfk pshl ngani nv hkjzhv n,sjتعداد ابیات منتشر شده : 373712