سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

صبا حکایت زلف مرا پریشان گفت

سیاهکاری شوریده باز نتوان گفتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - صبا حکایت زلف مرا پریشان گفت

wfh p;hdj cgt lvh \vdahk 'tj

sdhi;hvd a,vdni fhc kj,hk 'tj

تعداد ابیات منتشر شده : 507645