سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

نقاب چهره برافکن که پرده دار چمن

ز شرم حسن تو مانده است در نقاب خجلآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - نقاب چهره برافکن که پرده دار چمن

krhf ]ivi fvht;k ;i \vni nhv ]lk

c avl psk j, lhkni hsj nv krhf o[g

تعداد ابیات منتشر شده : 509640