سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

زنار زلف آتش عشقت بلا شدند

زین باز می کُشی و به زنَّار می کَشیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - زنار زلف آتش عشقت بلا شدند

ckhv cgt Hja uarj fgh ankn

cdk fhc ld ;ُad , fi ckَّhv ld ;َad

تعداد ابیات منتشر شده : 510165