سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

دل چند گه ز فتنه چشم تو رسته بود

بازش بدام طُّره ی طَّرار می کشیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - دل چند گه ز فتنه چشم تو رسته بود

ng ]kn 'i c tjki ]al j, vsji f,n

fhca fnhl xُّvi d xَّvhv ld ;ad

تعداد ابیات منتشر شده : 510165