سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

دل چند گه ز فتنه چشم تو رسته بود

بازش بدام طُّره ی طَّرار می کشیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - دل چند گه ز فتنه چشم تو رسته بود

ng ]kn 'i c tjki ]al j, vsji f,n

fhca fnhl xُّvi d xَّvhv ld ;ad


 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در حافظ
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی نادان در همه ی آثار
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • جستجوی ایران در همه ی آثار
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 414975