سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

زآشوب چشم توست که ابن حسام را

از صومعه به خانه خمّار می کشیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - زآشوب چشم توست که ابن حسام را

cHa,f ]al j,sj ;i hfk pshl vh

hc w,lui fi ohki olّhv ld ;ad

تعداد ابیات منتشر شده : 510165