سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

هیچ نقاش چو رخسار تو صورت ننگاشت

آفرین بر قلم صنعت صورتگر ماآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - هیچ نقاش چو رخسار تو صورت ننگاشت

id] krha ], voshv j, w,vj kk'haj

Htvdk fv rgl wkuj w,vj'v lh

تعداد ابیات منتشر شده : 510165