سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

روی تو اختر سعد است و مرا از طالع

روی آن نیست که تابنده شود اختر ماآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - روی تو اختر سعد است و مرا از طالع

v,d j, hojv sun hsj , lvh hc xhgu

v,d Hk kdsj ;i jhfkni a,n hojv lh

تعداد ابیات منتشر شده : 510165