سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

خود همین نام تمامم که پس از من نامی

ننویسند به جز نام تو در دفتر ماآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - خود همین نام تمامم که پس از من نامی

o,n ildk khl jlhll ;i \s hc lk khld

kk,dskn fi [c khl j, nv ntjv lh

تعداد ابیات منتشر شده : 510165