سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

مدتی بر سر کویت بنشست ابن حسام

که نگفتی به چه باب است فلان بر در ماآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - مدتی بر سر کویت بنشست ابن حسام

lnjd fv sv ;,dj fkasj hfk pshl

;i k'tjd fi ]i fhf hsj tghk fv nv lh

تعداد ابیات منتشر شده : 510165