سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

پدید نیست اسیران عشق را خانه

کجاست بند؟ که صحرا گرفت دیوانهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - پدید نیست اسیران عشق را خانه

\ndn kdsj hsdvhk uar vh ohki

;[hsj fkn? ;i wpvh 'vtj nd,hkiتعداد ابیات منتشر شده : 380525