سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

بر دلم داغ جفا تا کی نهی؟

بار چندین برنتابد گردنیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - بر دلم داغ جفا تا کی نهی؟

fv ngl nhy [th jh ;d kid?

fhv ]kndk fvkjhfn 'vnkd


 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285429