سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

دوش می گفتی که: پیش من بمیر

گر مجال افتد زهی خوش مردنی!آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - دوش می گفتی که: پیش من بمیر

n,a ld 'tjd ;i: \da lk fldv

'v l[hg htjn cid o,a lvnkd!تعداد ابیات منتشر شده : 285465