سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

اوحدی مسکین به گیتی بی رخت

کی قراری داشتی در مسکنی؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - اوحدی مسکین به گیتی بی رخت

h,pnd ls;dk fi 'djd fd voj

;d rvhvd nhajd nv ls;kd?


 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419