سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

سر بگذرانم از سر گردون به گردنی

گر بگذرد به خاطر او یاد چون منیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - سر بگذرانم از سر گردون به گردنی

sv f'bvhkl hc sv 'vn,k fi 'vnkd

'v f'bvn fi ohxv h, dhn ],k lkdتعداد ابیات منتشر شده : 285455