سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

تا در دلم خیال رخ او قرار یافت

مسکین دلم قرار ندارد به مسکنیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - تا در دلم خیال رخ او قرار یافت

jh nv ngl odhg vo h, rvhv dhtj

ls;dk ngl rvhv knhvn fi ls;kd


 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419