سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

میلم به باغ بود، دلم گفت: دیده گیر

سروی نشسته بر لب جویی و سوسنیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - میلم به باغ بود، دلم گفت: دیده گیر

ldgl fi fhy f,n، ngl 'tj: ndni 'dv

sv,d kasji fv gf [,dd , s,skd


 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • جستجوی شرمنده در قاآنی
 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285455