سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

گر مرغ زیرکی به هوای دگر مرو

بهتر ز کوی دوست نباشد نشیمنیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - گر مرغ زیرکی به هوای دگر مرو

'v lvy cdv;d fi i,hd n'v lv,

fijv c ;,d n,sj kfhan kadlkd


 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419