سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ای مدعی، چو خوشه مرا سرزنش مکن

برده به باد عشق اگرت هست خرمنیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ای مدعی، چو خوشه مرا سرزنش مکن

hd lnud، ], o,ai lvh svcka l;k

fvni fi fhn uar h'vj isj ovlkd


 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • جستجوی شرمنده در قاآنی
 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285442