سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

وی دل که سینه را سپر غصه کرده ای

پیکان عشق را به ازین ساز جوشنیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - وی دل که سینه را سپر غصه کرده ای

,d ng ;i sdki vh s\v ywi ;vni hd

\d;hk uar vh fi hcdk shc [,akd


 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419