سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

جانا، به خود نگاه کن و حال ما ببین

گر جان ندیده ای که جدا گردد از تنیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - جانا، به خود نگاه کن و حال ما ببین

[hkh، fi o,n k'hi ;k , phg lh ffdk

'v [hk kndni hd ;i [nh 'vnn hc jkd


 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • جستجوی شرمنده در قاآنی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285442