سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ای اوحدی، تو خاک سر کوی دوست باش

باشد که دوست را گذر افتد به خاک کویآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ای اوحدی، تو خاک سر کوی دوست باش

hd h,pnd، j, oh; sv ;,d n,sj fha

fhan ;i n,sj vh 'bv htjn fi oh; ;,d

تعداد ابیات منتشر شده : 508575