سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

نه در کار بلای هجر دستی

نه در خورد هوای عشق بالیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - نه در کار بلای هجر دستی

ki nv ;hv fghd i[v nsjd

ki nv o,vn i,hd uar fhgdتعداد ابیات منتشر شده : 380555