سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

عالم از لعل تو پر شورست و لعلت پرشکر

فتنه از چشم تو بیدارست و چشمت مست خوابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - عالم از لعل تو پر شورست و لعلت پرشکر

uhgl hc gug j, \v a,vsj , gugj \va;v

tjki hc ]al j, fdnhvsj , ]alj lsj o,hf


 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251627