سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

هر سؤالی کن ز دریا میکنم در باب موج

دیده میبینم که میگوید یکایک را جوابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - هر سؤالی کن ز دریا میکنم در باب موج

iv sؤhgd ;k c nvdh ld;kl nv fhf l,[

ndni ldfdkl ;i ld',dn d;hd; vh [,hf


 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • جستجوی فال در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی شفا در همه ی آثار
 • جستجوی آب در همه ی آثار
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی سخن سر به سر موبدان را بگوی در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251670