سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

هم عفی الله مردم چشمم که با این ضعف دل

می فشاند دمبدم بر چهره زردم گلابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - هم عفی الله مردم چشمم که با این ضعف دل

il utd hggi lvnl ]all ;i fh hdk qut ng

ld tahkn nlfnl fv ]ivi cvnl 'ghfتعداد ابیات منتشر شده : 251627