سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

چون بیاد نرگس مستت روم در زیر خاک

روز محشر سر بر آرم از لحد مست و خرابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - چون بیاد نرگس مستت روم در زیر خاک

],k fdhn kv's lsjj v,l nv cdv oh;

v,c lpav sv fv Hvl hc gpn lsj , ovhfتعداد ابیات منتشر شده : 251642