سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

هر چه نتوان یافت در ظلمت ز آب زندگی

من همان در تیره شب می یابم از جام شرابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - هر چه نتوان یافت در ظلمت ز آب زندگی

iv ]i kj,hk dhtj nv zglj c Hf ckn'd

lk ilhk nv jdvi af ld dhfl hc [hl avhfتعداد ابیات منتشر شده : 251685