سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

هیچکس بر تربت مستان نگرید جز قدح

هیچکس درماتم رندان ننالد جز ربابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - هیچکس بر تربت مستان نگرید جز قدح

id];s fv jvfj lsjhk k'vdn [c rnp

id];s nvlhjl vknhk kkhgn [c vfhfتعداد ابیات منتشر شده : 251627