سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

پیش ازین کیخسرو ار شبرنگ بر جیحون دواند

اشک ما راند بقطره دم بدم گلگون برآبآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - پیش ازین کیخسرو ار شبرنگ بر جیحون دواند

\da hcdk ;dosv, hv afvk' fv [dp,k n,hkn

ha; lh vhkn frxvi nl fnl 'g',k fvHfتعداد ابیات منتشر شده : 251642