سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

هر که آرد شرح آب چشم خواجو در قلم

از سر کلکش بریزد رستهٔ در خوشابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - هر که آرد شرح آب چشم خواجو در قلم

iv ;i Hvn avp Hf ]al o,h[, nv rgl

hc sv ;g;a fvdcn vsjiٔ nv o,ahfتعداد ابیات منتشر شده : 251627