سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ای لب لعلت ز آب زندگانی برده آب

ما ز چشم می پرستت مست و چشمت مست خوابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ای لب لعلت ز آب زندگانی برده آب

hd gf gugj c Hf ckn'hkd fvni Hf

lh c ]al ld \vsjj lsj , ]alj lsj o,hf


 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251627