سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

گر کنم یک شمه در وصف خط سبزت سواد

روی دفتر گردد از نوک قلم پر مشک نابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - گر کنم یک شمه در وصف خط سبزت سواد

'v ;kl d; ali nv ,wt ox sfcj s,hn

v,d ntjv 'vnn hc k,; rgl \v la; khfتعداد ابیات منتشر شده : 251670