سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

هر که بیند که تو از باغ برون می آئی

گوید این حور چرا خیمه برون زد ز بهشتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - هر که بیند که تو از باغ برون می آئی

iv ;i fdkn ;i j, hc fhy fv,k ld Hئd

',dn hdk p,v ]vh odli fv,k cn c fiaj

تعداد ابیات منتشر شده : 508620