سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

براهل عشق فضلیت بعقل نتوان جست

که عقل و فضل درین ره عقیله است و فضولآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - براهل عشق فضلیت بعقل نتوان جست

fvhig uar tqgdj furg kj,hk [sj

;i urg , tqg nvdk vi urdgi hsj , tq,gتعداد ابیات منتشر شده : 380496