سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

اگر تو عمر در این ماجرا کنی سعدی

حدیث عشق به پایان رسد نپندارمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - اگر تو عمر در این ماجرا کنی سعدی

h'v j, ulv nv hdk lh[vh ;kd sund

pnde uar fi \hdhk vsn k\knhvlتعداد ابیات منتشر شده : 380496