سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ز دوست هر که تو بینی مراد خود خواهد

مراد خاطر سعدی مراد خاطر اوستآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 27738