سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

به صبر خواستم احوال عشق پوشیدن

دگر به گل نتوانستم آفتاب اندودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - به صبر خواستم احوال عشق پوشیدن

fi wfv o,hsjl hp,hg uar \,adnk

n'v fi 'g kj,hksjl Htjhf hkn,nتعداد ابیات منتشر شده : 373712