سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

مجروح تیر عشق اگرش تیغ بر قفاست

چون می رود ز پیش تو چشم از قفا رودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - مجروح تیر عشق اگرش تیغ بر قفاست

l[v,p jdv uar h'va jdy fv rthsj

],k ld v,n c \da j, ]al hc rth v,n

تعداد ابیات منتشر شده : 507705