سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

مپرس کشته شمشیر عشق را چونی

چنان که هر که ببیند بر او ببخشایدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - مپرس کشته شمشیر عشق را چونی

l\vs ;aji aladv uar vh ],kd

]khk ;i iv ;i ffdkn fv h, ffoahdnتعداد ابیات منتشر شده : 373712