سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

خوش است درد که باشد امید درمانش

دراز نیست بیابان که هست پایانشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - خوش است درد که باشد امید درمانش

o,a hsj nvn ;i fhan hldn nvlhka

nvhc kdsj fdhfhk ;i isj \hdhka

تعداد ابیات منتشر شده : 510165