سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

نه شرط عشق بود با کمان ابروی دوست

که جان سپر نکنی پیش تیربارانشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - نه شرط عشق بود با کمان ابروی دوست

ki avx uar f,n fh ;lhk hfv,d n,sj

;i [hk s\v k;kd \da jdvfhvhka

 • جستجوی ایدونک در فردوسی
 • جستجوی میازار موری که در نظامی گنجوی
 • جستجوی فیض اله نکویی در همه ی آثار
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی بهره در همه ی آثار
 • جستجوی یار.عشق در همه ی آثار
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی معنی در حافظ
 • جستجوی مو ژولیده در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508725