سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

نه شرط عشق بود با کمان ابروی دوست

که جان سپر نکنی پیش تیربارانشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - نه شرط عشق بود با کمان ابروی دوست

ki avx uar f,n fh ;lhk hfv,d n,sj

;i [hk s\v k;kd \da jdvfhvhka

تعداد ابیات منتشر شده : 510165