سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

نه شرط عشق بود با کمان ابروی دوست

که جان سپر نکنی پیش تیربارانشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - نه شرط عشق بود با کمان ابروی دوست

ki avx uar f,n fh ;lhk hfv,d n,sj

;i [hk s\v k;kd \da jdvfhvhka

 • جستجوی مژه در بیدل دهلوی
 • جستجوی امید در حافظ
 • جستجوی برق در سعدی
 • جستجوی دیدار روی تو در سعدی
 • جستجوی زهرا کریمی در همه ی آثار
 • جستجوی دریا در مولوی
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • جستجوی نه در همه ی آثار
 • جستجوی مشاعره با سارا در همه ی آثار
 • جستجوی هفتم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165