سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

عدیم را که تمنای بوستان باشد

ضرورت است تحمل ز بوستانبانشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - عدیم را که تمنای بوستان باشد

undl vh ;i jlkhd f,sjhk fhan

qv,vj hsj jplg c f,sjhkfhka

 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی بهره در همه ی آثار
 • جستجوی یار.عشق در همه ی آثار
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی معنی در حافظ
 • جستجوی مو ژولیده در همه ی آثار
 • جستجوی اسرار در جامی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی کیستم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508725