سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

عدیم را که تمنای بوستان باشد

ضرورت است تحمل ز بوستانبانشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - عدیم را که تمنای بوستان باشد

undl vh ;i jlkhd f,sjhk fhan

qv,vj hsj jplg c f,sjhkfhka

تعداد ابیات منتشر شده : 510165