سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

وصال جان جهان یافتن حرامش باد

که التفات بود بر جهان و بر جانشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - وصال جان جهان یافتن حرامش باد

,whg [hk [ihk dhtjk pvhla fhn

;i hgjthj f,n fv [ihk , fv [hka

 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی معنی در حافظ
 • جستجوی مو ژولیده در همه ی آثار
 • جستجوی اسرار در جامی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی کیستم در همه ی آثار
 • جستجوی نژندی در فردوسی
 • جستجوی دلسوز در همه ی آثار
 • جستجوی عیسی کده خرگاه او وز در خاقانی
 • جستجوی فال سعدی در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508725