سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

وصال جان جهان یافتن حرامش باد

که التفات بود بر جهان و بر جانشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - وصال جان جهان یافتن حرامش باد

,whg [hk [ihk dhtjk pvhla fhn

;i hgjthj f,n fv [ihk , fv [hka

تعداد ابیات منتشر شده : 510165