سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

حریف را که غم جان خویشتن باشد

هنوز لاف دروغ است عشق جانانشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - حریف را که غم جان خویشتن باشد

pvdt vh ;i yl [hk o,dajk fhan

ik,c ght nv,y hsj uar [hkhka

 • جستجوی تو مرا در حافظ
 • جستجوی ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه در حافظ
 • جستجوی تیر در همه ی آثار
 • جستجوی نماز در حافظ
 • جستجوی ازآغاز باید در فردوسی
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی ساق در همه ی آثار
 • جستجوی گاهی راست در جامی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی عشق در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508725