سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

حریف را که غم جان خویشتن باشد

هنوز لاف دروغ است عشق جانانشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - حریف را که غم جان خویشتن باشد

pvdt vh ;i yl [hk o,dajk fhan

ik,c ght nv,y hsj uar [hkhka

تعداد ابیات منتشر شده : 510165